Konya Camileri Temizleme Derneği

Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.

Tevbe Suresi 18

HAKKIMIZDA
Konya Camilerini Temizleme Derneği

Konya Camileri Temizleme Derneği

Camilerimiz, günde 5 vakit Allah’ın huzurunda bulunduğumuz en kıymetli mekanlardır.

Camilerimizin, her geçen yıl daha iyi ve güzelleri inşa edilmekte veya restore ve onarımları yapılarak daha iyi hale getirilmektedir.

Temizlik ve bakımları ise, cemaatlerimizin imkan ve ilgisi dahilinde olmaktadır.

Camilerimizi, temizlik ve bakımlarının daha iyi ve profesyonel ekiplerce yapımı için, “Konya Camilerini Temizleme Derneği” kurulmuştur.

Yazının Devamı

Hayırlı bir gün – 19-06-2021

“ Allâh, sadâkat gösterenleri, sadâkatleri sebebiyle mükâfatlandıracaktır…”

Ahzâb Suresi, 24.

“ Mükâfâtın büyüklüğü, belânın şiddetine göredir. Allâh, sevdiği topluluğu belâya uğratır. Kim başına gelene rızâ gösterirse, Allâh ondan hoşnud olur. Kim de rızâ göstermezse, Allâh’ın gazabına uğrar.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Tirmizî, Zühd, 57/2396; İbn-i Mâce, Fiten, 23

“ Doğruluk, Allah’a bağlılık, onun uğrunda can vermektedir. Aklınızı başınıza alın da, bu hususta yarışa girin. Kur’an-ı Kerim’den “Allah’a verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler vardır” ayetini oku.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 19981

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, her hususta haram ve şüphelilerden kaçınabilmemizi nasîb eyle! İsraf ve cimrilikten kalplerimizi muhâfaza buyur! Lutfettiğin bütün nîmetleri rızâ-yı ilâhîn istikâmetinde kullanarak huzûruna yüzakıyla ve vicdan huzûruyla çıkabilmemizi ihsân eyle! Ya erhamerrahimin, Âmin….

Esmâ-ül Hüsnâ
{Er-Rahmân}
 • Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
 • Kırk Hadis

  Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

  Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

  Mesnevi-i Manevi

  Allah ‘ın feyzine geç mazhar oldu isen üzülme. Bil ki, O ihmal etmez, imhal eder (mühlet verir, zamanı vardır.)

  Hayırlı bir gün – 19-06-2021
  “ Allâh, sadâkat gösterenleri, sadâkatleri sebebiyle mükâfatlandıracaktır…” Ahzâb Suresi, 24. “ Mükâfâtın büyüklüğü, belânın şiddetine göredir. Allâh, sevdiği topluluğu belâya...
  Hayırlı bir gün – 18-06-2021
  “ Andolsun ki, Resûlüllah da sizlerden Allah’ı ve ahiret gününü ummakta olanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnek...
  Hayırlı bir gün – 17-06-2021
  “…Allah katında en değerli olanınız, en çok takvâ sahibi olanınızdır…” Hucurât Suresi, 13. “ Sen ne kırmızı (tenli)den ne de siyah...
  Hayırlı bir gün – 16-06-2021
  “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye...
  Hayırlı bir gün – 15-06-2021
  ” Eğer Rabbinden umduğun (beklemek durumunda olduğun) bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan, hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz...
  Hayırlı bir gün – 14-06-2021
  “ Yine onlar, Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak (Allah yolunda) harcayan...
  Hayırlı bir gün – 13-06-2021
  “  Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve...
  Hayırlı bir gün – 12-06-2021
  “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber! ) Sabredenleri...
  Hayırlı bir gün – 11-06-2021
  “Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” Ra’d Sûresi 28...
  Hayırlı bir gün – 10-06-2021
  ” Ancak (yaptığı kötülüklerden) vazgeçip îmân ederek sâlih ameller işleyenler var ya, işte Allâh onların kötülüklerini iyiliklere (günahlarını sevaplara) çevirir....