Hayırlı bir gün – 02-09-2019

Hayırlı bir gün – 02-09-2019

“…Bil ki onlar, sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah’tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir! Elbette Allah zâlim kimseleri hidâyete iletmez.”

Kasas Suresi, 50.

“Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış; cennet de nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Buhârî, Rikâk, 28; Müslim, Cennet, 1.

“ Nefsani istekten, heva ve hevesten gelen bahilik, sapıklıktır, azgınlıktır. Fakat Allah’tan gelen bahilik ise, yüceliktir, kemaldir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 22479

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Ey Allah’ım! Melik ancak sensin. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Sen benim Rabb’imsin, ben de senin kulunum. Ben nefsime zulmettim, günahlarımı da itiraf eyledim, benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka affedecek yoktur. Beni ahlâkın en güzeline hidayet buyur, ahlâkın en güzeline senden başka hidayet edecek yoktur. Kötü ahlâkı benden def eyle, onu senden başka benden def edecek yoktur. Senin emrine tekrar tekrar icabet eder, dinine tekrar tekrar tâbi olurum. Bütün hayırlar senin kudret elindedir. Kötülük sana âit değildir. Varlığım seninledir, sonu da sana müntehîdir. Mübareksin, yücesin, senden mağfiret diler, sana tevbe ederim. Ya  Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...